fredag 3 augusti 2018

vallmomodellen - en modell som ger alla förutsättning att lyckas

Vallmomodellen - Balanserad läs- och skrivinlärning av Inger Fridolfsson är en bok som vänder sig till alla de som arbetar med elever som skalla lära sig läsa och skriva. Fridolfsson har en gedigen bakgrund i arbete med elever kring läs- och skrivutveckling och utbildning av lärarstudenter. Hon är noga med att bygga sin modell på både vetenskaplig grund (litteraturlistan är massiv) och beprövad erfarenhet och man kan kalla den här tunna lilla boken en handbok för den som skall arbeta med elevers språkutveckling, läsning och skrivning i årskurs 1.  Det som Fridolfsson poängterar är precis den samma hållning som jag själv arbetar utefter, alla kan lära sig läsa och skriva om man får rätt undervisning. De allra flesta elever klarar det inom ordinarie undervisning och några få kan behöva särskilt stöd. Boken vänder sig främst till klasslärare och hon visar på hur viktigt det är att ha en bred arsenal av metoder, att arbeta systematiskt med fonetisk medvetenhet och koppling fonem/grafem, använda skönlitteratur/textsamtal, skrivande på talets grund från första dag och att arbeta tematiskt så att inget innehåll hänger i luften och dinglar utan kan grunda ordentligt.

Vallmomodellen består av en helhet uppbyggd av blommans fyra kronblad: Avkodning, Inkodning, Förståelse och Kreativt skrivande. I boken går Fridolfsson igenom de olika komponenterna och hon lägger emfas på att utvecklingen i läsning och skrivning är starkt beroende av varandra. Läsningen form och funktion, skrivningens form och funktion - de är avhängiga varandra och i centrum står den språkliga färdigheten som är en förutsättning för att utveckling ska ske.

Jag tar med mig flera olika tankar från den här boken och kan konstatera att jag och Inger tänker väldigt lika, det tycks mig som att det skulle kunna vara en bok skriven av typ mig. Skillnaden är möjligen att det som Inger beskriver är det som jag gör inom ramen för särskilt stöd, det är inte alltid den typen av undervisning som genomsyrar klassrummets verksamhet. Boken är en bra blandning mellan teori och praktik och uppfattas verksamhetsnära. Texterna skulle i mitt fall passa utmärkt som ett samtalsunderlag för de handledningar som jag regelbundet håller i. Den här typen av grundlig läs- och skriv-metodik är det inte alla lärare som har med sig i bagaget och särskilt delarna som berör skrivandet är intressant för min skola under hösten.

Rekommenderas för alla som arbetar med förskoleklass och de yngre åldrarna och naturligtvis alla speciallärare med inriktning läs- skriv- och språkutveckling.  

2 kommentarer:

Tack för att du lämnar en tanke om inlägget, det gör bloggen till en levande mötesplats!